ساختمان مسکونی کیمیا

ساختمان مسکونی کیمیا

اقدامات

  • طراحی و اجرای پوشش مقاوم در برابر حریق
  • پوشش بر پایه مواد معدنی
  • استفاده از مواد معدنی کربولاین برپایه سیمان